Ziekte en verlof

Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Deze licht de Arbodienst of bedrijfsarts in.

Wachtdag

Val je onder de cao horeca? Dan mag je werkgever één wachtdag van je loon inhouden per keer dat je ziek bent. Val je onder de wet? Dan mogen er tijdens ziekte maximaal twee wachtdagen worden ingehouden als dit in jouw contract of in het bedrijfsreglement staat vermeld. Staat hier niets over in? Dan mag de werkgever geen wachtdag(en) inhouden.

Loondoorbetaling

Volgens de cao horeca ontvang je de eerste 52 weken 95% van je brutoloon. Gedurende de daaropvolgende 52 weken ontvang je 75% van je brutoloon. Volgens de wet heb je recht op 70% van je bruto maandloon tijdens het eerste en tweede ziektejaar.

Ben je langer ziek? Dan zal de Arbodienst of de bedrijfsarts controle en begeleiding uitvoeren op een zodanige manier dat jouw re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Ben je het niet eens met een beslissing van de Arbodienst dan kun je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV (Uitvoering Werknemers Verzekeringen). Aan het deskundigenoordeel zijn  wel kosten verbonden. Samen met je werkgever kom je tot een plan van aanpak om op een goede manier te re-integreren. In onze werk & ziekte brochure vind je alle informatie over dit onderwerp. Je kunt ook gebruik maken van de tijdbalkformulieren waarmee je het verloop van het verzuim en van de re-integratie-inspanningen kunt bijhouden.

Wil je meer informatie over een (her)beoordeling of wil je ondersteuning in de voorbereiding bij een (her)beoordeling?

Onze REI/WIA-begeleiders kunnen je hierbij helpen. Neem contact op met ons Contactcenter.

 

Ziekte en vakantie

Wat moet je doen als je ziek wordt op vakantie? En mag je op vakantie als je ziek bent? In beide gevallen moet je in ieder geval je werkgever op de hoogte stellen. Als je op vakantie bent en je wordt ziek, moet je je ziekmelden bij je werkgever. Ook als je ziek bent, mag je op vakantie. Dit moet je vooraf wel overleggen met je werkgever en eventueel de bedrijfsarts.

Zwangerschap

Als je zwanger bent of onlangs ouder geworden bent krijg je ook te maken met diverse vormen van verlof waar je recht op hebt zoals zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof en ouderschapsverlof. In onze zwangerschapsbrochure vind je alle informatie hierover en het antwoord op de meest gestelde vragen. 

Als partner heb je na de geboorte van je kind recht op verlof. De officiële term hiervoor is het geboorteverlof, maar dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Op de website van de Rijksoverheid vind je nog meer informatie.

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij ontvangen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De medewerker moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een medewerker eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Ook moet een medewerker het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de medewerker het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Wordt jouw kind op of ná 1 juli 2020 geboren? Dan ontvangt jouw partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.

Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie

Krijg jij te maken met zwangerschapsdiscriminatie? Neem dan contact op met het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie van FNV Horeca via onze contactpagina.


Zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zorg te verlenen voor bijvoorbeeld een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid.

Per periode van 12 maanden kan er maximaal twee weken (betaald) kortdurend zorgverlof opgenomen worden.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. Je werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Als je langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Je wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken voor aanvang bij de werkgever worden aangevraagd.

Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie.

Buitengewoon verlof

Val je onder de cao horeca? Dan is je werkgever verplicht je vrij te geven maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald. Als de cao niet van toepassing is dan val je terug op de wettelijke bepalingen. Daarin is niets over buitengewoon verlof geregeld.

Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor de volgende omstandigheden:

In de cao horeca is geen bijzonder verlof opgenomen bij een verhuizing.


Dokters- of tandartsbezoek

Heb jij een afspraak bij de dokter of tandarts? Officieel moet je hier vrije uren voor opnemen. Je werkgever hoeft alleen loon door te betalen als je ziek bent of door bedrijfsgerelateerde oorzaken je werk niet kunt uitvoeren. Ben je ziek en ga je naar de dokter? Meld je dan ziek zodat je met uitzondering van je eerste ziektedag recht hebt op behoud van loon.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.