In de horecasector is een arbeidsovereenkomst belangrijk voor de werkrelaties tussen werkgevers en werknemers. Hierin worden alle rechten en plichten voor werknemer en werkgever vastgelegd.

Op deze pagina gaan we dieper in op wat een arbeidsovereenkomst in de horeca inhoudt, de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van werknemers en de beëindiging van een contract in de horeca.

Wat is een arbeidsovereenkomst in de horeca?

Een arbeidsovereenkomst in de horeca is een contract tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden voor het werk worden vastgelegd. Het legt de verantwoordelijkheden en rechten van beide partijen vast. Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de geldende wettelijke arbeidsvoorwaarden.

Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten in de horeca

Bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt de duur van het contract vooraf bepaald. De periode die jullie bepalen, mag iedere willekeurige lengte hebben. In de arbeidsovereenkomst moet wel een begin- en einddatum staan. Het dienstverband eindigt vervolgens automatisch op het moment dat de afgesproken periode om is. Je hoeft deze dus niet op te zeggen.

Per 1 januari 2015 is je werkgever verplicht je minimaal een maand voordat je tijdelijke contract eindigt schriftelijk op de hoogte te stellen of je contract wordt verlengd of niet. En zo ja, onder welke voorwaarden. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. De aanzegplicht geldt voor contracten die zijn aangegaan voor een periode van zes maanden of langer. Indien de werkgever die verplichting niet of niet tijdig is nagekomen, dan is hij aan de medewerker een vergoeding verschuldigd. Bestaande uit het loon naar rato van het aantal dagen dat te laat is aangezegd maar met een maximum van één bruto maandsalaris.

Onbepaalde tijd arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst met onbepaalde tijd heeft geen vaste einddatum en blijft van kracht totdat een van de partijen ervoor kiest om het contract te beëindigen. Dit type contract wordt vaak gebruikt voor langdurige werkrelaties in de horeca, zoals vaste medewerkers.

Daarnaast heb je ook recht op een vast contract in de horeca, wanneer je een vierde contract aangeboden krijgt of wanneer je langer dan 3 jaar in dienst bent bij jouw werkgever. Dit wordt ook wel een ketenregeling genoemd. Zit er meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten? Dan begint het tellen van de contracten opnieuw. Let op: er zijn uitzonderingen mogelijk op bovenstaande ketenregeling:

De cao horeca bepaalt dat als jij seizoenkracht of seizoenkracht klimaat en natuur de ketenregeling verkort wordt tot 3 maanden.

Arbeidsvoorwaarden in de horeca

In een arbeidsovereenkomst worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd, hiermee worden de rechten en plichten van werkgever en werknemer geregeld. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van arbeidsvoorwaarden in de horeca:

Salaris en vergoedingen

Het salaris in de horeca kan variëren afhankelijk van de functie, ervaringsniveau en het type bedrijf. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over eventuele fooien of bonussen. Bekijk in de horeca cao (bijlage 1) wat jouw loon hoort te zijn of gebruik onze ‘check your money’ tool en controleer je huidige salaris.

Arbeidstijden en rusttijden

Onregelmatige werktijden horen bij de horecabranche. In de horeca wordt vaak ook in de avonden, weekenden en tijdens feestdagen gewerkt. In de horeca cao staat daarom precies waar jij wel en niet recht op hebt als het gaat om werktijden in de horeca. Zo zijn er afspraken gemaakt rondom roosteren, overuren, feestdagen en pauzes.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Als werknemer in de horeca heb je recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Het aantal vakantiedagen wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren. Bekijk onze pagina over vakantiedagen in de horeca voor een exacte uitleg over het aantal vakantiedagen. Daarnaast heb je recht op vakantiegeld, dit bedraagt 8% van het loon dat je in het vakantiejaar bij je werkgever verdiend hebt.

Ziekteverlof en verlofregelingen

Het gebeurt iedereen weleens, je moet werken maar bent te ziek. Zorg er dan voor dat je jezelf ziek meldt zoals beschreven is in het bedrijfsreglement. In geval van ziekte heb je recht op doorbetaling van loon, daarnaast heeft je werkgever het recht om een onbetaalde wachtdag in te zetten. Meer informatie over de doorbetaling van het loon en de wachtdag kun je terugvinden op onze pagina over ziekte en verlof in de horeca. Daarnaast zijn er verlofregelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zorgverlof of studieverlof.

Categorieën werknemers in de horeca

De cao horeca kent verschillende categorieën werknemers:

  1. Invalkracht nul uren
  2. Seizoenskracht
  3. Seizoenskracht klimaat en natuur
  4. Vakkracht/niet-vakkracht


Als invalkracht nul uren heb je een nulurencontract, dit betekent dat er geen vast aantal uren is vastgelegd. Je wordt op oproepbasis ingezet, afhankelijk van de behoefte van het bedrijf. De uren kunnen per week variëren.

Seizoenskrachten zijn medewerkers die tijdelijk worden ingezet tijdens specifieke seizoenen, zoals de zomer- of winterperiode. Ze worden vaak aangetrokken vanwege piekdrukte in de horeca, bijvoorbeeld in vakantieoorden of skiresorts.

Seizoenskracht klimaat en natuur, dit is een specifieke categorie van seizoenskrachten die alleen gedurende maximaal 9 maanden werkzaam zijn door klimatologische of natuurlijke omstandigheden. Dit betekent dat de functie niet langer dan 9 maanden beschikbaar is, denk hierbij aan een horeca locatie met alleen een terras in het seizoen, buiten het seizoen is er geen werk beschikbaar. Een voorbeeld hiervan is een strandpaviljoen of een ijssalon.

Het onderscheid tussen vakkrachten en niet-vakkrachten verwijst naar het niveau van vaardigheden en expertise van de medewerker. Een vakkracht is een medewerker van 18 jaar of ouder die gespecialiseerde kennis en vaardigheden heeft in een bepaald vakgebied binnen de horeca. De vakkracht heeft hiervoor een opleiding gevolgd of hij/zij heeft aantoonbaar voldoende ervaring opgedaan in de functie (hiervan wordt gesproken bij meer dan 1.976 ervaringsuren in dezelfde functie). Ben je ingeschaald in functiegroep V of hoger, dan ben je altijd vakkracht.

Een medewerker is een niet-vakkracht als hij/zij niet de vereiste ervaring (1.976 ervaringsuren) heeft opgedaan. Een niet-vakkracht heeft meestal een bredere inzetbaarheid en voert minder gespecialiseerde taken uit. In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld hoeveel ervaringsuren opgebouwd moeten worden voordat de medewerker wel vakkracht is. 

Het onderscheid vakkracht niet-vakkracht is van belang vanwege de inschaling en het wel of niet ontvangen van feestdagentoeslag. Als niet-vakkracht ontvang je ten minste het basisloon bij functiegroep 1 of een cao—jeugdloonpercentage daarvan wat gekoppeld is aan het voor jou geldende minimum (jeugd)loon. Je hebt geen recht op een feestdagentoeslag.

Ben je vakkracht maar nog geen 21 jaar, dan ontvang je een percentage van het basisloon van de functiegroep waarin je bent ingedeeld.

In jouw arbeidsovereenkomst staat beschreven onder welke categorie jij valt. Een combinatie kan ook! Let goed op welke afspraken je hierover maakt, niet alle onderdelen in de cao zijn namelijk op alle categorieën werknemers van toepassing.

Horeca uitzendkrachten

Het is mogelijk om via een uitzendbureau bij een horecaonderneming aan de slag te gaan. Meestal word je als uitzendkracht ingezet voor werkzaamheden die van tijdelijke aard zijn. In deze periode ben je officieel in dienst van het uitzendbureau. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor het betalen van je loon. Je loon wordt bepaald door de uitzend cao.

Zzp’er in de horeca

Als zzp’er in de horeca word je ingehuurd voor werkzaamheden en heb je de mogelijkheid om bij verschillende gelegenheden te werken. Dit betekent dat er geen horeca contract wordt opgesteld. Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk om facturen te sturen, voor de gewerkte uren. 

Rechten en verantwoordelijkheden van werknemers in de horeca

Als werknemer in de horecasector heb je bepaalde rechten en verantwoordelijkheden die je moet naleven. Hieronder vind je enkele belangrijke aspecten:

Loon en betaling

Werkgevers zijn verplicht om werknemers op tijd en volgens de afgesproken salarisvoorwaarden te betalen. Het is belangrijk om regelmatig je loonstrookjes te controleren om er zeker van te zijn dat alles correct is.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Als werknemer heb je het recht op een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever moet zorgen dat dit geregeld wordt. Dit omvat het verstrekken van de benodigde beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsuitrusting en het naleven van geldende veiligheidsvoorschriften.

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in de horeca

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren beëindigd worden in de horeca. Dit kan gebeuren door wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld bij een tijdelijk contract dat afloopt, of door opzegging door een van de partijen. Word je ontslagen? Lees hier welke rechten en plichten je hebt bij een ontslag. Het is belangrijk om de opzegtermijn en eventuele verplichtingen bij beëindiging na te leven. Als werknemer kun je denken aan het overdragen van je taken aan collega’s en voor de werkgever kan dit betekenen dat ze je resterende vakantiedagen uitbetalen.

Controleer je arbeidsovereenkomst

Last but not least, na al deze informatie over het contract in de horeca is het belangrijk om je eigen contract goed te controleren voordat je deze tekent. Heb je hulp nodig, dan helpen we je graag!

Waar moet je op letten als je een nieuwe arbeidsovereenkomst tekent?

Tip: Krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden? Laat deze dan altijd door FNV Horeca nakijken. Als je eenmaal een contract hebt getekend, kun je hier namelijk niet zo makkelijk meer op terugkomen.

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een bepaalde tijd en onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst in de horeca?

Heb ik recht op vakantiedagen en vakantiegeld in de horeca?

Wat zijn mijn rechten bij ziekte in de horecasector?

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgezegd?

Wat zijn de verplichtingen van een werkgever met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de horeca?

Welke arbeidsovereenkomsten zijn er in de horeca volgens de cao?

Hoeveel tijdelijke contracten mag je hebben in de horeca?

Hoelang mag een nul-urencontract duren in de horeca?

Hoelang mag je oproepkracht zijn in de horeca?

Wat zijn je rechten en plichten als invalkracht-nuluren (oproepbasis) in de horeca?

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.