Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond, hierna te noemen FNV Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, gevestigd aan de Louis Armstrongweg 100 1311 RL, in Almere, KvK-nummer 40530088.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de GastvrijheidsTOP van dinsdag 8 november 2022, die wordt georganiseerd en uitgevoerd door FNV Horecabond. 

Artikel 2: Aanmelding en betaling

 1. Een aanmelding geldt voor één persoon. 
 2. De aanmelding voor de GastvrijheidsTop is pas definitief als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van FNV Horecabond.
 3. Op het aanmeldformulier staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. In de prijzen zijn de kosten voor een 2de klas NS treinkaartje, lunch, twee consumpties en deelname aan workshops inbegrepen.

Artikel 4: Annulering door en verhindering van de deelnemer

 1. Annulering van deelname dient schriftelijk of per e-mail aan gastvrijheidstop@fnvhorecabond.nl te geschieden.
 2. Bij annulering van deelname kan er onder geen beding restitutie verleend worden.
 3. De toegangskaart is niet overdraagbaar aan een ander persoon.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door FNV Horecabond 

 1. FNV Horecabond behoudt zich het recht voor om de GastvrijheidsTop te annuleren tot uiterlijk vijf dagen voor de dag. De deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. FNV Horecabond zal het door de deelnemer betaalde toegangskaart restitueren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid FNV Horecabond 

 1. FNV Horecabond is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de GastvrijheidsTop van FNV Horecabond of de annulering van de deelnemer overeenkomst door FNV Horecabond, tenzij aan FNV Horecabond opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien FNV Horecabond op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het bedrag ter hoogte van de toegangskaart.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.
 4. Het is deelnemers jonger dan 18 jaar niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen en niet toegestaan  een workshop te volgen waarbij alcoholische dranken geschonken worden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door FNV Horecabond voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FNV Horecabond is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 3. FNV Horecabond maakt gedurende de GastvrijheidsTop filmopnames en foto’s. Als deelnemer geef je FNV Horecabond toestemming om beelden te gebruiken voor communicatiedoeleinden (sociale media, pers en eigen communicatiekanalen).

Artikel 8: Vervanging docent of trainer

 1. FNV Horecabond is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de deelnemersovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent. FNV Horecabond staat garant voor voldoende kennis en ervaring van de vervangende docent.

Artikel 9: Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen en (rechts)handelingen van FNV Horecabond en overeenkomsten tussen FNV Horecabond en de deelnemer of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.