HorecaInfo

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moest ervoor zorgen dat werkge- vers meer vaste contracten zouden aanbieden. Dat zou bereikt wor- den door versoepeling van het ont- slagrecht en verbetering van de positie van flexwerkers. Niet lang na de invoering van WWZ kwam echter veel kritiek op de effecten ervan. Men vond dat de voorwaar- den voor ontslag juist strenger werden. Werkgevers die door de WWZ verplicht werden om eerder contracten voor onbepaalde tijd te geven, stuurden de werknemers juist weg om dat te voorkomen. Met de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans moeten deze en andere tekortkomingen van de baan zijn. Het ontslagrecht In de WAB is een extra ontslag- grond opgenomen, de zogeheten cumulatiegrond. Voor een werkge- ver wordt het daardoor iets mak- kelijker om de arbeidsovereen- komst van een werknemer door de rechter te laten ontbinden. De achterliggende gedachte is dat werkgevers eerder arbeidsover- eenkomsten voor onbepaalde tijd zullen aanbieden als het eenvoudi- ger is om medewerkers te ont- slaan. Op basis van de huidige wet moet een werkgever één van de ontslaggronden die in de wet zijn opgenomen volledig aantonen. Het combineren van meerdere ont- slaggronden die hij niet volledig kan aantonen, kan niet tot ontslag leiden. Stel dat een werkgever een contract wil ontbinden vanwege disfunctioneren, dan moet hij een volledig ontslagdossier hierover aan de rechter voorleggen. Als het dossier niet compleet is, waar- door het disfunctioneren niet volledig wordt aangetoond, dan zal de rechter niet tot ontbinding overgaan. Vanaf volgend jaar kan de rechter op basis van een optelsom van meerdere niet volledig aan te tonen ontslaggronden de arbeids- overeenkomst toch ontbinden, bijvoorbeeld bij een combinatie van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding. Afzonderlijk leveren ze niet voldoende grond voor ontslag op, maar gecombi- neerd is dat wel mogelijk. In dat geval kan de rechter boven op de transitievergoeding (voorheen heette dat ontslagvergoeding) een extra vergoeding aan de werk- nemer toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding. Transitievergoeding Vanaf volgend jaar bouwt iedere werknemer vanaf de eerste werk- dag transitievergoeding op. Zelfs aan een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen moet de werkgever een transitievergoeding betalen, hoewel de vergoeding in dat geval erg laag zal zijn. Op basis van de huidige regeling is dat pas na twee jaar dienstverband. Daarnaast wordt de verhoging van de transitievergoeding bij een dienstverband van langer dan 10 jaar afgeschaft. Op basis van de huidige regeling is de opbouw van de transitievergoeding 1/3 maand- loon per dienstjaar en na 10 jaar dienstverband, een half maand- loon per dienstjaar. Vanaf volgend jaar blijft de opbouw ook na de eerste 10 jaar dienstverband gelijk aan 1/3 maandloon per dienstjaar. Ketenregeling De ketenregeling gaat over de periode waarin een werkgever arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan aanbieden. Op dit moment kan een werkgever binnen een periode van twee jaar maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Het vierde contract is dan een vast contract, ook bij overschrijding van de termijn van 24 maanden (twee jaar). De periode vangt opnieuw aan als tussen twee arbeidsovereen- komsten een tussenpoos van langer dan zes maanden zit. Vanaf januari 2020 wordt de periode van twee jaar verlengd naar drie jaar. Daarnaast wordt het mogelijk om in een cao een tussenpoos van drie maanden af te spreken bij terugkerend tijdelijk werk. In de huidige cao recreatie is er bijvoor- beeld zo’n afspraak. Oproepkrachten De maatregelen die in de nieuwe wet staan over oproepkrachten zijn bedoeld om oproepkrachten voor werkgevers minder aantrek- kelijk te maken, zodat werkgevers eerder vaste contracten aanbie- den. Ze gelden voor alle vormen van oproepcontracten waaronder de zogenaamde min/max-con- tracten. Een oproepkracht moet Juridische Zaken De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 en 2016 in werking trad, heeft grote wijzigingen in het arbeidsrecht teweeggebracht. Het bleek dat er wat tekortkomingen in de WWZ zaten. In het regeerak- koord kondigde het kabinet al maatregelen aan ter ‘reparatie’ en dat resulteerde in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Inmiddels hebben de Eerste en Tweede Kamer met de aanpassingen ingestemd en treedt de wet op 1 januari 2020 in werking. In dit artikel bespreekt onze jurist Sam Roshan welke belangrijke wijzigingen dan ingaan. 20 De nieuwe wet Arbeidsmarkt in

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=