Werktijden en vakantie

Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben over je werktijden en vakantie. Lees hier alles over pauzes, overuren, minuren en werken op zondag of tijdens feestdagen.

Arbeidstijdenwet

Het is logisch dat je werkgever je vaker wil inroosteren als het druk is en minder vaak een beroep op je doet als het rustiger is. Om medewerkers te beschermen is er de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet (ATW) geldt voor alle medewerkers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Medewerkers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken, vallen ook onder de Arbeidstijdenwet.
Volgens de Arbeidstijdenwet mag een dienst niet langer zijn dan 12 uur en de wekelijkse arbeidstijd maximaal 60 uur. In een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur per week.

Pauze

Als je 18 jaar of ouder bent, heb je na 5,5 uur werken recht op 30 minuten pauze. Deze pauze kan zo nodig worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten. Heb je meer dan 10 uur gewerkt? Dan heb je recht op 45 minuten pauze. Ook mag deze worden opgesplitst in pauzes van elk 15 minuten. De pauzes krijg je niet doorbetaald.

Let op: ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je na 4,5 uur werken recht op een pauze van 30 minuten. De pauze mag ook worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten.

TIP: Met het urenboekje van FNV Horeca kun je jouw gewerkte uren op een goede en overzichtelijke manier bijhouden en controleren dat zal bijdragen aan een juiste loonbetaling. Ook biedt het boekje je de mogelijkheid je pauzes, verlofuren, ziektedagen en eventuele minuren bij te houden. Download het urenregistratieboekje.

Wijkt jouw urenregistratie af van die van jouw werkgever? Maak dit dan tijdig bespreekbaar en maak altijd schriftelijk bezwaar, bekijk hier een voorbeeldbrief die je kunt downloaden.


Overuren

Je hebt overuren indien je in een periode van twaalf maanden meer dan gemiddeld 38 uren per week hebt gewerkt. Overwerk wordt volgens de cao horeca op basis van een periode van 12 maanden berekend. Als je meer werkt dan afgesproken is, zijn er twee mogelijkheden:


Compensatie

Wil jij je overuren compenseren in vrije tijd? Volgens de cao horeca moet dit binnen een periode van 6 maanden nadat de periode van 12 maanden is verstreken. Is dit niet mogelijk? Dan moeten de resterende overuren worden uitbetaald tegen 100% van het uurloon.

Minuren

Is het nu wel of niet mogelijk om minuren te verrekenen? Een vraag die vaak wordt gesteld en waar helaas geen standaard antwoord op is. Iedere situatie is verschillend en er zijn vele factoren die meespelen voor het wel of niet berekenen van minuren. Neem altijd contact op met ons Contactcenter bij vragen over minuren!

Let op: je werkgever is verantwoordelijk voor een goede inroostering en moet daarbij rekening houden met het aantal uren waarvoor je aangenomen bent. Maar je bent zelf ook verantwoordelijk om te melden dat je te weinig werkt. Laat dit, na het ontstaan van minuren, zo snel mogelijk én bij voorkeur schriftelijk aan je werkgever weten! Bewaar het bewijs ook goed (bijvoorbeeld een e-mail).


Feestdagen

Erkende feestdagen zijn geen extra betaalde vrije dagen (zoals bijvoorbeeld een vakantiedag). In de cao horeca is wel een extra vergoeding opgenomen als je ook daadwerkelijk tijdens de feestdagen werkt. In eerste instantie krijg je een vergoeding in vrije tijd. Je werkgever is verplicht deze vrije tijd ‘uit te betalen’ in de periode van zes maanden volgend op de betreffende erkende feestdag. Als dit niet binnen deze periode van zes maanden is gelukt, dan heb je recht op uitbetaling van de gewerkte uren op een feestdag met een toeslag van 50% van je bruto-uurloon.

Besluit jouw werkgever dicht te blijven op een erkende feestdag? Dan bouw je minuren op. Je werkgever moet jou wél doorbetalen. De vrije dag moet op een ander moment ingehaald worden.

Erkende cao horeca feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartdag, eerst en tweede pinksterdag, Koningsdag, eerst en tweede kerstdag.

Vakantie

Het vakantiejaar loopt in principe van 1 juni tot en met 31 mei. Als vakantiejaar mag ook 1 januari tot en met 31 december aangehouden worden. Deze keuze moet wel voor de hele onderneming gelden. Door een kalenderjaar en vakantiejaar gelijk te stellen is het gemakkelijker toezien wanneer vakantiedagen komen te vervallen. Je vakantiedagen blijven achttien maanden geldig.

Opbouw vakantiedagen

Je bouwt per uur (waarover je recht hebt op loon) 0,096 uur aan vakantie. Deze opbouw bestaat uit:

De opbouw vindt niet alleen plaats over normale gewerkte uren, maar ook bijvoorbeeld tijdens de opname van een vakantie, tijdens ziekte of tijdens een vrije dag wegens compensatie van overuren of feestdagen.

Val jij onder de cao horeca? Dan bouw je als je fulltime (38 uur per week) werkt 190 vakantie-uren (25 vakantiedagen) op. De wettelijke opbouw van vakantie-uren is 0,0768 per uur. Bij een fulltime baan komt dit neer op 152 vakantie-uren (20 vakantiedagen).

Voorbeeld berekening wettelijke vakantiedagen:
Bij een normale arbeidstijd werk je gemiddeld 38 uur per week in een periode van 12 maanden. Je hebt recht op 4 x 38 uur vakantie = 152 uur vakantie per periode van 12 maanden. In een fulltime dienstverband zijn 152 uren 20 dagen op jaarbasis (viermaal gemiddeld 5 dagen per week).

Opnemen vakantie

Als jij vakantie wilt opnemen, dan dien je een verzoek in bij je werkgever. In dit verzoek geef je aan wanneer en voor hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever stelt de vakantie dan, voor zover mogelijk, vast volgens jouw wensen.

Vakantiegeld

Iedereen die werkt, heeft recht op vakantiegeld. Jij dus ook. Dit wordt één keer per jaar uitbetaald, uiterlijk in de maand juni. Het vakantiegeld in de horeca bedraagt 8% van het loon* dat je in het vakantiejaar (1 juni tot en met 31 mei het jaar daarop) bij je werkgever hebt verdiend. Je werkgever mag als vakantiejaar voor de vakantiedagen/uren ook 1 januari tot en met 31 december aanhouden. Die keuze moet dan voor alle werknemers in de onderneming gelden. Het vakantiegeld is vaak iets minder dan een bruto maandsalaris.

*Onder loon wordt verstaan de vergoeding die je verdient voor je gewerkte uren en overuren. Hierin zijn incidentele toeslagen, gratificaties en beloning in natura niet inbegrepen. Hierbij geldt dat over alle gewerkte uren in het vakantiejaar de som van het loon en de vakantiebijslag ten minste 108% van het minimumloon moet bedragen.

Let op: je betaalt wel meer inkomstenbelasting over je vakantiegeld dan over je gewone loon! Het percentage hierover wordt bepaald door de Belastingdienst.

Werken op zondag

Volgens de wet heb je per jaar recht op 13 vrije zondagen. Je werkgever kan je dus verplichten om op 39 zondagen per jaar te werken. Val je onder de cao horeca en wil je een keer in het weekend niet ingeroosterd worden? Dan moet je als medewerker vrij vragen. De werkgever moet dat toestaan als:

Let op: dit betekent niet dat je eerst 39 zondagen gewerkt moet hebben, voordat je recht hebt op een vrij weekend! Wil je werkgever je meer dan 39 zondagen inroosteren dan moet jij hier nadrukkelijk toestemming voor geven.

 

Meer of minder werken

In de Wet Flexibel Werken (WFW) zijn regels opgenomen om een verzoek om meer of minder uren te werken, of flexibel te gaan werken in te dienen. Je kunt een verzoek indienen als je aan 2 voorwaarden voldoet:


Schrijf een brief waarin je je werkgever vraagt of je meer, minder of flexibel mag gaan werken. Je hoeft geen reden voor je verzoek te geven. Stuur dit verzoek tenminste 2 maanden voor de datum dat je meer of minder wilt gaan werken naar je werkgever. Bekijk hier een voorbeeldbrief.

Je werkgever moet met jou overleggen over het verzoek. Ook zal hij nagaan of er voor het bedrijf redenen zijn waarom het niet zou kunnen. Uiteindelijk neemt de werkgever een beslissing. Uiterlijk een maand voordat je korter of langer wilt gaan werken, moet je een schriftelijk bericht krijgen of je werkgever akkoord gaat met je verzoek om meer of minder te gaan werken. Is je werkgever akkoord met je verzoek om meer of minder te gaan werken, dan wordt je arbeidsovereenkomst aangepast. Houd er rekening mee dat je arbeidsovereenkomst daarmee dan ook echt is veranderd. De nieuwe afspraken blijven dus gelden, ook als je omstandigheden (weer) veranderen. In principe moet je werkgever uitgaan van de werktijden die jij wilt. Kan dat niet, dan moet hij schriftelijk aangeven waarom dat niet kan en een voorstel doen voor een andere verdeling. Jij beslist of je daarop ingaat. Zo niet, dan gaat de aanpassing niet door.

Als je werkgever niet akkoord gaat, hoor je dat ook uiterlijk een maand van tevoren per brief. Je werkgever is verplicht om daarbij te melden wat de reden is dat hij je verzoek afwijst. Het is mogelijk dat je werkgever niets doet. Heb je een maand voordat je meer of minder zou willen gaan werken nog niets gehoord? Dan mag je doen alsof je werkgever akkoord is gegaan met je verzoek, ook al is dat door je werkgever niet schriftelijk bevestigd.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.